Články

Oznamovací spôsob - Budúce časy

Budúce časy a/ Le futur simple- jednoduchý budúci čas vyjadruje budúci dej vzhľadom k prítomnosti: Pri pravidelných slovesách sa k infinitívu- pridajú koncovky -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont:

Zlomky - Fractions

pol, polovica - demi, jeden a pol - un et demi, tretina - tiers, dve tretiny - deux tiers

Radové číslovky - Adjectifs neméraux ordinaux

prvý - prem/ier/-ière, druhý - deuxième, seco/nde/-onde, tretí - troisième, štvrtý - quatrième

Číslovky - Nombres

Vo vete môžu sa spájať s podstatným menom, vtedy stoja pred podstatným menom a nahrádzajú člen. Ak podstatné meno začína samohláskou alebo nemým – h, koncová spoluhláska číslovky sa viaže sa nasledujúcou samohláskou. Okrem číslovky un/ une, po všetkých ostatných číslovkách sú podstatné mená v množnom čísle!!!

Zámenné predmety EN a Y

EN - nahrádza spojenie predložky de + podst. Mena ( aj tvary de lui, d´elle, d´eux,d´elles, de cela) ( aj príslovky de là, de là-bas, d´ici)

Neurčité zámená

Tiež ich rozdeľujeme na samostatné a nesamostatné. Nesamostatné tvary stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle. Niektoré zámená môžu byť vo vete ako nesamostatné zámená (adjectif indéfini) alebo samostatné ( pronom indéfini).

Vzťažné zámená - Pronoms relatifs

Jednoduché tvary: qui, de qui / dont, à qui, que. - Ako zámeno zastupuje podstatné meno, - Ako spojka pripája vedľajšiu vetu

Opytovacie zámená - Pronoms interrogatifs

Nesamostatné tvary Quel livre tu lis maintenant? Quelle maison vous avez achetée? Quels films tu aimes regarder? Quelles chansons françaises tu connais?