Články

Ukazovacie zámená - Pronoms démonstratifs

Nesamostatné tvary ( Adjectifs démonstratifs) Ce monsieur Cet enfant, cet hôtel (pred samohláskou alebo nemým h) Cette femme, école, histoire Ces messieurs, ces enfants, ces hôtels, ces femmes ,ces écoles, ces histoires

Zvratné zámeno - Pronom réfléchi

Má tvary se + sloveso alebo samostatné zámeno soi Napr. Personne ne peut vivre pour soi Zvratné zámeno se sa používa pri zvratných slovesách. Na rozdiel od slovenčiny, kde zvratné zámeno je nemenné = sa, vo francúzštine zámeno stojí pred slovesom a „ohýba“ sa podľa rodu a čísla osobného zámena.

Privlastňovacie zámená - Pronoms possesssifs

Nesamostatné tvary (adjectifs possessifs)

Osobné zámená - Pronoms personnels

· Samostatné tvary používame samostatne: Qui a écrit cette lettre? Moi. ale aj po predložkách: avec moi, pour toi, sans lui, devant elle, chez nous, après vous, ....

Člen sa nepoužíva

- v ustálených spojeniach - avoir peur, avoir faim, avoir soif, avoir raison, avec plaisir, faire attention, par exemple,

Stupňovanie prídavných mien

Na rozdiel od slovenčiny, kde sa prídavné mená stupňujú príponami -ší/-ejší a predponou naj-, vo francúzštine sa prídavné mená stupňujú pomocou prísloviek: plus + príd. meno + que (viac ako )...

Množné číslo prídavných mien

Množné čílo prídavných mien tvoríme pridaním koncového –S , ktoré sa nevyslovuje: petit-petits, blanc –blancs, rouge-rouges... Pri podstatných menách zakončených na –au, -eau pridávame koncové –x: beau-beaux. Prídavné mená zakončené v jednotnom čísle na –s, -x sa v množnom čísle nemenia: gris-gris, vieux-vieux, faux-faux...

Nepravidelné tvary niektorých prídavných mien

Niektoré prídavné mená , ktoré stoja PRED podstatným menom, majú v mužskom rode 2 tvary, podľa toho, či nasledujúce podstatné meno začína spoluhláskou alebo samohláskou resp. nemým –h: