Francúzsky jazyk & Francúzska gramatika - Francúzština online

francuzstina slider

Druhy Slovies

Druhy Slovies (4)

utorok, 06 apríl 2010 19:07

Zvratné slovesá

Napísal(a)

 

majú pri sebe zvratné zámeno se, ktoré sa pri časovaní mení podľa osoby a čísla (me, te, se, nous, vous, se) pred samohláskou alebo nemým h sa eliduje: (m´t´s´)

Ex.       Je me peigne. (Češem sa.)

Qui s`habille? (Kto sa oblieka?)

Nous nous levons. (Vstávame.)

utorok, 06 apríl 2010 19:03

Plnovýznamové slovesá

Napísal(a)

Činnostné a stavové

 

Činnostné slovesá -vyjadrujú dej.

Delia sa na:

a/ Predmetové slovesá: majú pri sebe priamy predmet (bez predložky): regarder le film,

alebo nepriamy (s predložkou): parler à Marie

 

prechodné: s priamym predmetom: ouvrir, répondre, voir, visiter- majú predložkový predmet v 4. páde:

Ex. Ils visitent le Louvre. (Navštívia Louvre.) Je vois mon père. (Vidím otca.)

 

 

neprechodné: s`adresser à q, s`intéresser à qc, parler de q, qc- majú predmet v iných pádoch:

Ex. Notre professeur parle de l`histoire. (Náš profesor hovorí o dejinách.)

 

 

b/ Bezpredmetové slovesá: crier, entrer, pleurer, tomber, travailler, marcher, venir…..

- nemajú pri sebe predmet: Ex. Il tombe. (On padá.)

Qui pleure? (Kto plače?)

 

Stavové slovesá - vyjadrujú stav

blanchir, fermenter, fleurir, grossir, maigrir, pourir- vyjadrujú stav alebo zmenu stavu:

Ex. Le vin fermente. ( Víno kvasí.)

Il a beaucoup maigri. (Veľmi schudol.)

Les fruits pourissent. (Ovocie hnije.)

utorok, 06 apríl 2010 18:52

Polopomocné slovesá

Napísal(a)

modálne: devoir, pouvoir, vouloir, savoir, valoir, avoir à + infinitív – vyjadrujú možnosť, povinnosť, schopnosť konať dej vyjadrený plnovýznamovým slovesom:

Ex. Nous pouvons venir ce soir. (Môžeme prísť dnes večer.)

Il doit travailler. (Musí pracovať.)

 

Majú nepravidelné časovanie:

devoir: je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent

pouvoir: je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent

vouloir: je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent

savoir: je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent

valoir: il vaut

falloir: il faut

 

 

fázové: slovesá vyjadrujú fázy deja: venir de, être en train de, être sur le point de, devoir, aller + infinitív významového slovesa:

Ex. Je viens de finir. (Práve som skončil.- blízky minulý čas),

Il est en train de lire. (Práve číta. - bezprostredný prítomný čas),

Je vais le faire demain. (Zajtra to urobím. - blízky budúci čas);

- patrí sem aj sloveso cesser (prestať) Il a cessé de pleuvoir (Prestalo pršať)

 

 

faktitívne: slovesá: faire + infinitív (dať niečo urobiť)- s významom spôsobiť, aby sa niečo stalo- ex. faire savoir qqc à qqn ( dať vedieť niekomu niečo, oznámiť),

faire lire qqc à qqn (dať niekomu niečo prečítať), .

Významovo podobný je aj výraz: laisser + infinitív (dať niečo urobiť):

laisser entrer (pustiť dovnútra)

utorok, 06 apríl 2010 18:48

Pomocné slovesá

Napísal(a)

avoir- sa uplatňujú pri tvorení zložených slovesných tvarov:

passé composé: j´ai fini nous avons fini

tu as fini vous avez fini

il a fini ils ont fini

- plus-que-parfait j`avais fini.....

- futur antérieur j´aurai fini....

 

 

- être- sa používa v zložených slovesných tvaroch (passé composé, plus-que-parfait)s týmito slovesami: aller, arriver, décéder, descendre, éclore, entrer, monter,mourir, naitre, partir, passer, rentrer, rester, retouner, sortir, tomber, venir

- sú to slovesá bezpredmetové, vyjadrujú pohyb, stav alebo zmenu stavu

- passé composé: je suis allé (e) nous sommes allé( e)s

tu es allé(e) vous êtes allé( e)s

il est allé ils sont allés

elle est allée elles sont allées

- plus-que-parfait: j´étais allé......

- futur antérieur: je serai allé....

Užívateľská časť

Môžete navštíviť ...

Newsletter

Newsletter
Prihlásenie sa na odoberanie noviniek.
Meno a priezvisko
Invalid Input
Email (*)
Povinné pole.

Nesprávny vstup
Odoslať

Facebook fanúšikovia

Mohlo by vás zaujímať

Top of Page