Francúzsky jazyk & Francúzska gramatika - Francúzština online

francuzstina slider

Oznamovací spôsov

Oznamovací spôsov (3)

utorok, 18 január 2011 18:17

Oznamovací spôsob - Budúce časy

Napísal(a)

Budúce časy


a/ Le futur simple- jednoduchý budúci čas vyjadruje budúci dej vzhľadom k prítomnosti:

Pri pravidelných slovesách sa k infinitívu- pridajú koncovky -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont:

je parlerai

je finirai

!!! répondr-e

je répondrai

tu parleras

tu finiras

tu répondras

il parlera

il finira

il répondra

nous parlerons

nous finirons

nous répondrons

vous parlerez

vous finirez

vous répondrez

ils parleront

ils finiront

ils répondront

Ex. Il rentrera demain soir. (Vráti sa zajtra večer

Pri nepravidelných slovesách sa treba tvary futur simple NAUČIŤ:

Être

- je serai

s´assoir

- je m´assiérai

Avoir

- j´aurai

courir

- je courrai

Savoir

- je saurai

mourir

- je mourrai

Aller

- j´irai

pleuvoir

- il pleuvra

Faire

- je ferai

falloir

- il faudra

Devoir

- je devrai

il y a

- il y aura

Pouvoir

- je pourrai

recevoir

- je recevrai

Vouloir

- je voudrai

tenir

- je tiendrai

Voir

- je verrai

venir

- je viendrai

Envoyer

- j´enverrai

b/ Le futur antérieur- predbudúci čas vyjadruje dej, ktorý skončí skôr než nastane iný budúci dej, najmä po spojkách quand, lorsque, dès que, aussitôt que, après que:

Tvorí sa z jednoduchého budúceho času (futur simple) avoir/être + participe passé časovaného slovesa: j`aurai parlé, nous serons venus.

Ex.

Quand Pierre aura passé ses examens, il partira à la mer. (Až Peter urobí skúšky, pôjde k moru.)

c/ Le futur proche- blízky budúci čas sa používa veľmi často na vyjadrenie blízkej budúcnosti: Tvorí sa z prítomného času časovaného slovesa aller + infinitív:

Ex.

je vais parler, vous allez finir.

Je vais lui parler ce soir. (Porozprávam sa a ním dnes večer)

utorok, 18 január 2011 18:16

Oznamovací spôsob - Minulé časy

Napísal(a)

Minulé časy


a/ Le passé composé – zložené perfektum- vyjadruje:

- jednorázový dej v minulosti ukončený:

Ex. J`ai écris mon devoir hier soir. (Včera večer som si napísal úlohu.)

- vymedzený minulý dej:

Ex. J`ai étudié le français pendant 2 ans. (Učil som sa francúzštinu 2 roky.)

- dej v minulosti ukončený, ale s dosahom na prítomnosť:

Ex. Ça va mieux, j`ai compris. (Už je to lepšie, pochopil som.)

Le passé composé sa tvorí z prítomného času avoir/ être + participe passé časovaného slovesa:

- pri predmetových slovesách s AVOIR - sa participe passé nemení .

- pri „pohybových“ slovesách s ETRE - sa príčastie mení podľa rodu a čísla podmetu:

ide o slovesá : naître, aller, arriver, entrer, rentrer, partir, sortir, monter, descendre,

tomber, venir, revenir, mourir, rester

- zvratné slovesá sa tiež časujú s ETRE a príčastie sa zhoduje so „zvratným predmetom“ v rode a čísle

Ex. Elle s´est habillée vite. Nous nous sommes bien amusés.

b/ L`imparfait – imperfektum vyjadruje okolnosti priebehu minulého deja ( popis, komentár, situáciu, vysvetlenie, opakovanie, stav, pozadie deja):

Ex.

Je lisais un journal lorsqu`il a sonné. (Čítal som noviny, keď zazvonil.)

Il pleuvait le jour où nous sommes partis. (Ten deň, keď sme odišli,pršalo.)

En été, nous déjeunions sur la terrasse. (V lete sme zvyčajne obedovali na terase.).

L´imparfait sa tvorí pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ku základu 1. os. plurálu indikatívu prézenta: je parlais (rozprával som), je finissais (končil som).

c/ Le plus-que-parfait – pluskvamperfektum vyjadruje dej, ktorý skončil pred iným dejom minulým:

Ex.

Elle est rentrée car elle avait raté le train. (Vrátila sa, pretože zmeškala vlak.)

Quand je me suis levé, ma mère avait préparé le café. (Keď som sa zobudil, mama už pripravovala kávu.)

Tvorí sa z imperfekta avoir/être + participe passé časovaného slovesa: j`avais parlé, j`étais rentré(e).

d/ Le passé simple – jednoduché perfektum je knižný čas, ktorý vyjadruje dej v minulosti definitívne ukončený:

Ex.

E. Zola naquit en 1840. (E. Zola sa narodil v r. 1840)

Louis XIV régna 54 ans. (Ľudovít XIV. vládol 54 rokov.)

Tvorí sa pridaním koncoviek -ai, -as, -a, - âmes, - âtes, -èrent (pre 1. slovesnú triedu na -er),

-is, -is - it –îmes, îtes, -irent

alebo –us, -us, -ut, - ûmes, -ûtes, -urent (pre ostatné slovesá).

e/ Le passé antérieur sa používa tiež v knižnom štýle na vyjadrenie deja, ktorý skončil tesne pred začiatkom iného minulého deja, hlavne po spojkách quand, lorsque, dès que, après que, à peine... que:

Tvorí sa z tvaru passé simple pomocných slovies + participe passé významového slovesa.

Ex.

Quand il eut achevé son discours, il sortit de la salle.

(Hneď ako skončil svoj prejav, odišiel z miestnosti.)

f/ Le passé récent – bezprostredný minulý čas vyjadruje minulý dej, ktorý sa odohral bezprostredne pred momentom prehovoru:

Tvorí sa časovaním slovesa venir de + infinitív:

Ex.

Je viens de parler téléphoner ( Práve som telefonoval)

Michel vient de rentrer. (Michal sa práve vrátil.)

utorok, 18 január 2011 18:13

Oznamovací spôsob - Pritomné časy

Napísal(a)

Prítomné časy

a/ Le présent- prítomný čas vyjadruje dej , ktorý práve prebieha:

Ex. Je vais à l`école. (Idem do školy.)

- všeobecnú pravdu: La terre tourne. (Zem sa točí.)

- obvyklý dej: A midi, je mange a la cantine. ( Obedujem v školskej jedálni.)

- blízky budúci dej: J`arrive dans 5 minutes. ( Prídem o 5 minút.)

- v podmienkovom súvetí po spojke si (ak): S`il fait beau, je sortirai. (Ak bude pekne, pôjdem von.)

b/ Prítomný priebehový čas – tvorí sa pomocou: être en train de + infinitív

Užívateľská časť

Môžete navštíviť ...

Newsletter

Newsletter
Prihlásenie sa na odoberanie noviniek.
Meno a priezvisko
Invalid Input
Email (*)
Povinné pole.

Nesprávny vstup
Odoslať

Facebook fanúšikovia

Mohlo by vás zaujímať

Top of Page