Súslednosť časov - Concordance des temps

- uplatňuje sa v súvetiach, na vyjadrenie predčasnosti, súčasnosti a následnosti deja vo vzťahu k deju hlavnej vety.

Príčastia - Le participe

Je to nemenný tvar, utvorený od základu 1. os. plurálu, pridaním koncovky –ant: - vyjadruje dej súčasný s iným dejom, do slovenčiny ho prekladáme vedľajšou vetou,

Subjunktív-Konjunktív

Používa sa vo vedľajších vetách uvedených spojkou QUE na vyjadrenie deja, ktorý je neskutočný (je v našich predstavách), ktorý chceme alebo nechceme uskutočniť, vyjadruje dej želaný, neistý, málo pravdepodobný alebo nepravdepodobný alebo pociťovaný.

Podmieňovací spôsob - Conditionnel

a/ Prítomný – conditionnel présent: Tvorí sa pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient k infinitívu pravidelných slovies:

Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz, zákaz, výzvu, prianie, radu: Ex. Allez tout droit. (Choďte rovno.) Levez-vous! (Vstaňte!)