La phrase interrogative – Opytovacia veta

Ak chceme položiť vo francúzštine otázku, máme k dispozícii viacero možností. Otázku vytvoríme:

  1.  Použitím Est-ce que na začiatku vety.

            Est-ce que je peux vous aider? ↑

            Est-ce que tu as faim? ↑

    2.      Zmenou intonácie vo vete.

          Tu es slovaque? ↑

          Elle est professeur? ↑

   3.      Použitím inverzie podmetového zámena a slovesa.

          Prenez-vous un ticket? ↑

          Avez-vous soif? ↑

  4.      Použitím opytovacích zámen comment, où, combien.

         Comment tu t´appelles?↑

         Où habites-tu? ↑

         Combien as-tu de soeurs? ↑

 

 Ø   Vo francúzštine má položená otázka stúpavú melódiu na  konci vety.