Určitý člen - ľ article défini - LE , LA, L´, LES

        - uvádza veci a osoby známe, už spomínané, bližšie určené (napr. prívlastkom)

- alebo predmety jedinečné, výnimočné napr. la Tour Eiffel, le Danube, les Alpes, les Etats-Unis, la France, la Seine, le Louvre

- na označenie rodín - les Dupuis ( = la famille Dupuis)

- pri stupňovaní v 3. stupni (v superlatíve ) – le plus grand - la plus grande - les plus grand(e)s

- používa sa MIESTO delivého člena po slovesách AIMER, PEÉFÉRER, ADORER, DÉTESTER a pod., aj v zápore. Napr. J´aime les bananes, je n´aime pas la viande.

- v spojení s predložkou à sa sťahuje na tvary AU , À LA, À L´, AUX

- v spojení s predložkou de sa sťahuje na tvary DU, DE LA, DE L´, DES