Člen sa nepoužíva

- v ustálených spojeniach - avoir peur, avoir faim, avoir soif, avoir raison, avec plaisir, faire attention, aller à pied, etc.

- pri vlastných menách a zemepisných názvoch miest – Marie, Paris ALE - Le Havre, La Rochelle

- pri podstatných menách v mennom prísudku ( národnosť, povolanie) – être, devenir, être nommé, élu, proclamé - je suis Slovaque, tu es étudiant...

- ak sa podstatné mená spájajú so základnou číslovkou a nie sú bližsie určené - Il y a deux chats dans la cour.

- v nápisoch, názvoch kníh, obchodov, verejných priestranstiev - Place Victor Hugo, Épicerie, Trois mousquetaires, Résumé

- pri vymenúvaní predmetov, najmä po dvojbodke - Nous offrons: pommes, poires, bananes, etc.

- v oslovení, rozkazoch, poveloch – Chers amis! Faites attention! Dites bonjour!

- po spojeniach ni...ni, soit...soit, soit...ou (vynecháva sa len delivý a neurčitý člen): Il ne mange ni boeuf, ni porc. ALE Je n´aime ni le pain ni les gâteaux. 

- po predložkách à, en, sans, par, avec hlavne v ustálených spojeniach, v adjektívnom a adverbiálnom význame: sans argent, en voiture, le verre à vin ALE C'est avec une tristesse intense qu'a été annocé son départ.

- po predložke de, ak má podstatné meno funkciu prívlastku: chambre d´enfants, histoire de France