Francúzska abeceda (Alphabet français)

Francúzština je románsky jazyk, ktorý vznikol na základe latinčiny, preto v pravopise používa písmo latinku, teda tie isté písmená ako slovenčina. Ale vo francúzštine neplatí „píš, ako počuješ“, odlišuje sa písaná a zvuková podoba jazyka, preto sa veľmi často na overenie pravopisu slová hláskujú (épeler = hláskovať). Napr. Paris [pe-a-er-i-es]. Väčšina hláskovaných hlások znie podobne ako v slovenčine. Tie, ktoré sa odlišujú, sú v nasledujúcej abecede zvýraznené.

 

Výslovnosť a pravopis

a [a ]

 

f [ef]

 

k [ka]

 

p [pe]

 

u [ü]

 

z [zed]

b [be]

 

g [že]

 

l [el ]

 

q [kü]

 

v [ve]

 

 

c [se ]

 

h [aš]

 

m [em]

 

r [er]

 

w [dubləve]

 

 

d [de]

 

i [i ]

 

n [en]

 

s [es]

 

x [ iks]

 

 

e [ə ]

 

j [ži]

 

o [o ]

 

t [te]

 

y [ igrek]

 

 

 

Skupiny samohlások sa vyslovujú nasledovne:

ai [ e ] - maison [ mezõ ]

 

oi [ ua ] - voici [ vuasi ]

au, eau [ o ] – aussi, beau [ osi, bo:]

 

ui [ üi ] - lui [ lüi ]

eu, oeu [ ö ] - deux, soeur [ dö, sö:r]

 

oui [ ui ] - oui [ ui ]

ou [ u ] - Toulouse [ tulu:z ]

 

io [ jo ] - radio [ radjo ]

 

Nosové samohlásky – vznikajú spojením samohlásky a spoluhlásky m , n – keď stoja na konci slova alebo pred ďalšou spoluhláskou. Pri ich výslovnosti nevyslovíme m, n, ale zvuk „pustíme do nosa“. Pri fonetickej výslovnosti „nosovka“ sa označuje vlnovkou nad samohláskou.

 

am, an , em, en

[ ã ]

- campagne, grand, comment, vendre

in, im, un

[ ẽ ]

- fin, important, brun

on, om

[ õ ]

- bon, compote

oin

[ uẽ ]

- loin

ion

[ jõ ]

- avion

 

Výslovnosť spoluhlások

c + e,i,y

vyslovuje sa

[ s ]

- France, citron, cybernétique

c + a,o,u

vyslovuje sa

[ k ]

- Caroline, comment, écouter

ç

vyslovuje sa

[ s ]

- français, garçon

g + e,i,y

vyslovuje sa

[ ž ]

- Gérard, Gilbert, gymnastique

g + a,o,u

vyslovuje sa

[ g ]

- gâteau, Prague

g + spoluhláska

vyslovuje sa

[ g ]

- grave

gn

vyslovuje sa

[ ň ]

- montagne

h

sa nikdy nevyslovuje

[ 0 ]

hôtel, hygiène

ch

vyslovuje sa

[ š ]

- chaise, chose

ch - slová z gréčtiny

vyslovuje sa [ k ] - psychiatre, orchidée

j

vyslovuje sa

[ ž ]

- Jean, joujou

l , ll

vyslovuje sa

[ l ]

- laver, légal, Bruxelles

ail,eil,ill

vyslovuje sa

[ j ]

- travail, soleil, briller

 

ALE

 

- ville, mille [ vil, mil ]

ph

vyslovuje sa

[ f ]

- téléphone

q,qu

vyslovuje sa

[ k ]

- cinq, qui, quand

s

medzi samohláskami

[ z ]

- chaise, écraser

s

v ostatných prípadoch

[ s ]

- sport, ski

ss

vyslovuje sa

[ s ]

- assez, dessiner

 

Špeciálne značky a písmená a ich hláskovanie

ll [deux l ]

ç [ cédille ]

é [accent aigu ]

ï [ tréma ]

è [accent grave ]

ľ [ apostrophe ]

ê [accent circonflexe]

 

 

V elektronickej adrese sa písmená hláskujú nasledovne:

@

[ arobase ]

a,b,c

[ a minuscule ]

A,B,C

[ a majuscule ]

.

[ point ]

-

[ tiret ]

sansespace

[ sans espace = spolu, bez medzery]

__

[ tiret bas ]

 

Interpunkčné znamienka

. point

; point virgule

: deux points

, virgule

... points de suspension

? point d´ interrogation

! point d´exclamation

„ “ guillemets

( ) parenthèses

 

 

Poznámky k výslovnosti

 

· Koncové hlásky ( nemé e a spoluhlásky) sa zvyčajne nevyslovujú.

 

Napr. la table [ta:bl], français [ frãse ] française [frãse:z] , vous regardez [ vurəgarde] , travailler [travaje]....

 

  • Vo francúzštine slovný prízvuk je na poslednej vyslovenej slabike, v slovných spojeniach sa posúva na koniec spojenia . Napr. Je sais. Je ne sais pas. Je regarde un film.
  • Znelé spoluhlásky na konci slov sa vyslovujú znelo.

 

Napr. Je regarde [ žərəga:rd], Prague[ pra:g ], la chose [ šo:z ], la robe [ rob ] ...

Pred koncovými spoluhláskami r,v,z,ž sa slabika vyslovuje dlho: fort [ fo:r], vert [ ve:r],

grave [ gra:v], grise [ gri:z], la cage [ ka:ž], française [ franse:z],