Číslovky - Nombres

Základné číslovky (Les nombres cardinaux)

 

Vo vete môžu sa spájať s podstatným menom, vtedy stoja pred podstatným menom a nahrádzajú člen. Ak podstatné meno začína samohláskou alebo nemým – h, koncová spoluhláska číslovky sa viaže sa nasledujúcou samohláskou. Okrem číslovky un/ une, po všetkých ostatných číslovkách sú podstatné mená v množnom čísle!!!

 

 

a/ Od 1 do 10 – každá číslovka má samostatný tvar:

1 – un, une

[ ẽ, ün ]

un texte - un ami/ une amie

 

2 – deux

[ dö ]

deux livres – deux amis

[ dö li:vr][ dözami]

3 – trois

[ trua ]

trois lettres – trois hôtels

[ trua letr ][ truazotel ]

4 – quatre

[ katr ]

quatre crayons - quatre écoles

[ katr krejõ][ katr ékol ]

5 – cinq

[ sẽnk ]

cinq maisons - cinq immeubles

[ sẽnmezõ ][ sẽnkimöbl ]

6 – six

[ sis ]

six crayons - six enfants

[ sikrejõ ][ sizãfã ]

7 – sept

[ set ]

sept classes - sept ans

[ set klas ][ setã ]

8 – huit

[ üit ]

huit tableaux - huit images

[ üi tablo ][ üitimáž ]

9 – neuf

[ nöf ]

neuf magasins – neuf élèves

[ nöf magazẽ ][ nöf élév ]

 

 

ALE: neuf ans – neuf heures

[ növã ][ növör ]

10 – dix

[ dis ]

dix garçons - dix ans

[ digarsõ ][ dizã ]

b/ Číslovky 11 – 16 sú zakončené na príponu – ze ( vyslovuje sa ako znelé z):

11 – onze

[ õ:z ]

12 – douze

[ du:z ]

13 - treize

[ tre:z ]

14 – quatorze

[ katorz ]

15 – quinze

[ kẽ:z ]

16 - seize

[ se:z ]

c/ Číslovky 17 – 19 vznikajú zložením desiatky a jednotiek:

17 – dix-sept

[ diset ]

18 – dix-huit

[ dizüit ]

19 – dix-neuf

[ diznöf]

d/ Číslovky 20 - 29 vzikajú pripojením jednotiek k vingt.

Jednotka sa pripája pomocou spojky et , ostatné číslovky len spojovníkom.

20 – vingt

[ vẽ ]

21 – vingt et un

[ vẽ teẽ]

22 – vingt-deux

[ vẽ dö ]

23 – vingt-trois

[ vẽtrua]

24 – vingt-quatre

[ vẽ katr]

25 – vingt-cinq

[ vẽ sẽk ]

26 – vingt-six

[ vẽ sis ]

27 – vingt-sept

[ vẽset ]

28 – vingt-huit

[ vẽ üit ]

29 – vingt-neuf

[ vẽnöf ]

e/ Číslovky 30 - 1 000 000 000 rovnaka tvorba ako pri vingt

30 - trente

40 - quarante

50 - cinquante

60 - soixante

70 - soixante-dix

71 - soixante-onze

72 - soixante-douze

77 - soixante-dix-sept

80 - quatre-vingts

81 - quatre-vingts-un

82 - quatre-vingts-deux

90 - quatre-vingts-dix

91 - quatre-vingts-onze

92 - quatre-vingts - douze

99 - quatre-vingts-dix-neuf

100 - cent

101 - cent un

102 - cent deux

200 - deux cents

300 - trois cents

1000 - mile

2000 - deux mile

1 000 000 - un million

1 000 000 000 - un miliard