Oznamovací spôsob - Minulé časy

Minulé časy

 

a/ Le passé composé – zložené perfektum- vyjadruje:

- jednorázový dej v minulosti ukončený:

Ex. J`ai écris mon devoir hier soir. (Včera večer som si napísal úlohu.)

- vymedzený minulý dej:

Ex. J`ai étudié le français pendant 2 ans. (Učil som sa francúzštinu 2 roky.)

- dej v minulosti ukončený, ale s dosahom na prítomnosť:

Ex. Ça va mieux, j`ai compris. (Už je to lepšie, pochopil som.)

 

Le passé composé sa tvorí z prítomného času avoir/ être + participe passé časovaného slovesa:

- pri predmetových slovesách s AVOIR - sa participe passé nemení .

- pri „pohybových“ slovesách s ETRE - sa príčastie mení podľa rodu a čísla podmetu:

ide o slovesá : naître, aller, arriver, entrer, rentrer, partir, sortir, monter, descendre,

tomber, venir, revenir, mourir, rester

- zvratné slovesá sa tiež časujú s ETRE a príčastie sa zhoduje so „zvratným predmetom“ v rode a čísle

Ex. Elle s´est habillée vite. Nous nous sommes bien amusés.

 

 

b/ L`imparfait – imperfektum vyjadruje okolnosti priebehu minulého deja ( popis, komentár, situáciu, vysvetlenie, opakovanie, stav, pozadie deja):

 

Ex.

Je lisais un journal lorsqu`il a sonné. (Čítal som noviny, keď zazvonil.)

Il pleuvait le jour où nous sommes partis. (Ten deň, keď sme odišli,pršalo.)

En été, nous déjeunions sur la terrasse. (V lete sme zvyčajne obedovali na terase.).

L´imparfait sa tvorí pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ku základu 1. os. plurálu indikatívu prézenta: je parlais (rozprával som), je finissais (končil som).

 

 

c/ Le plus-que-parfait – pluskvamperfektum vyjadruje dej, ktorý skončil pred iným dejom minulým:

Ex.

Elle est rentrée car elle avait raté le train. (Vrátila sa, pretože zmeškala vlak.)

Quand je me suis levé, ma mère avait préparé le café. (Keď som sa zobudil, mama už pripravovala kávu.)

Tvorí sa z imperfekta avoir/être + participe passé časovaného slovesa: j`avais parlé, j`étais rentré(e).

 

 

d/ Le passé simple – jednoduché perfektum je knižný čas, ktorý vyjadruje dej v minulosti definitívne ukončený:

Ex.

E. Zola naquit en 1840. (E. Zola sa narodil v r. 1840)

Louis XIV régna 54 ans. (Ľudovít XIV. vládol 54 rokov.)

 

Tvorí sa pridaním koncoviek -ai, -as, -a, - âmes, - âtes, -èrent (pre 1. slovesnú triedu na -er),

-is, -is - it –îmes, îtes, -irent

alebo –us, -us, -ut, - ûmes, -ûtes, -urent (pre ostatné slovesá).

 

 

e/ Le passé antérieur sa používa tiež v knižnom štýle na vyjadrenie deja, ktorý skončil tesne pred začiatkom iného minulého deja, hlavne po spojkách quand, lorsque, dès que, après que, à peine... que:

 

Tvorí sa z tvaru passé simple pomocných slovies + participe passé významového slovesa.

Ex.

Quand il eut achevé son discours, il sortit de la salle.

(Hneď ako skončil svoj prejav, odišiel z miestnosti.)

 

 

f/ Le passé récent – bezprostredný minulý čas vyjadruje minulý dej, ktorý sa odohral bezprostredne pred momentom prehovoru:

Tvorí sa časovaním slovesa venir de + infinitív:

Ex.

Je viens de parler téléphoner ( Práve som telefonoval)

Michel vient de rentrer. (Michal sa práve vrátil.)