Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz, zákaz, výzvu, prianie, radu:

Ex.

Allez tout droit. (Choďte rovno.)

Levez-vous! (Vstaňte!)

 

- Má len 2. os. jednotného a 1. a 2. osobu množného čísla: Parle! Parlons! Parlez!

- Používa sa bez osobných zámen a pri slovesách 1. triedy na -er sa v 2. os. sg. Nedáva koncové -s:

Parle!

Regarde!

Va!

Ecoute!

N´oublie pas!

- Ale pred en, y sa koncové –s ponecháva: Parles-en! Vas-y!

 

Nepravidelné tvary rozkazovacieho spôsobu majú slovesá:

 

Avoir –

Aie!

Ayons! Ayez!

N´aie pas peur! Ayez du courage!

Etre -

Sois!

Soyons! Soyez!

Soyez les bienvenus! Ne sois pas nerveux!

Savoir-

Sache!

Sachons! Sachez!

Sachez que c´est vrai!

 

- V kladnom rozkazovacom spôsobe pri zvratných slovesách zvratné zámeno ide za sloveso a pripojí sa spojovníkom. Zámeno te sa zmení na prízvučné toi:

Ex.

Habille-toi!

Amuse-toi bien!

Réveille-toi vite!

Habillez-vous!

Amusez-vous bien!

Réveillez-vous!

 

- V zápornom rozkazovacom spôsobe len vynecháme podmetové zámeno: Ne te lève pas tard! Ne vous promenez pas le soir!