Podmieňovací spôsob - Conditionnel

a/ Prítomný – conditionnel présent:

Tvorí sa pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient k infinitívu pravidelných slovies:

 

je parlerais

je finirais

répondr-e

je répondrais

tu parlerais

tu finirais

 

tu répondrais

il parlerait

il finirait

 

il répondrait

nous parlerions

nous finirions

 

nous répondrions

vous parleriez

vous finiriez

 

vous répondriez

ils parleraient

ils finiraient

 

ils répondraient

 

 

!!! Výslovnosť v jednotnom čísle a v 3. osobe množného čísla je rovnaká!!!

- Pri nepravidelných slovesách je rovnaký základ ako pri budúcom čase Futur simple:

Ex. j´aurais, tu irais, il ferait, nous devrions, vous voudriez, ils sauraient

 

Conditionnel vyjadruje:

- predpokladaný dej, možnosť, prianie:

Ex. Je voudrais aller en France. (Chcel by som ísť do Francúzska.)

- následnosť vzhľadom k inému minulému deju:

Ex. Il a dit qu`il téléphonerait à l`aéroport. (Povedal, že zavolá na letisko.)

- podmienku v prítomnosti:

Ex. Si tu pouvais, est-ce que tu voudrais m`accompagner? (Keby si mohol, chcel by si ma odprevadiť?)

 

b/ Minulý – conditionnel passé

Tvorí sa z prítomného podmieňovacieho spôsobu pomocného slovesa avoir/être + participe passé významového slovesa: j`aurais parlé, il serait sorti.

- Vyjadruje dej, ktorý sa mohol realizovať za určitých podmienok v minulosti:

Ex. S`il avait vu ce film, il l`aurait aimé. (Keby bol videl ten film, bol by sa mu páčil.)

- vyjadruje aj ľútosť, výčitku:

Ex. Tu aurais pu me laisser les clés chez le voisin. (Mohol si mi nechať kľúče u suseda.)