Subjunktív-Konjunktív

Subjunktív-Konjunktív

Používa sa vo vedľajších vetách uvedených spojkou QUE na vyjadrenie deja, ktorý je neskutočný (je v našich predstavách), ktorý chceme alebo nechceme uskutočniť, vyjadruje dej želaný, neistý, málo pravdepodobný alebo nepravdepodobný alebo pociťovaný.

 

A/ Subjunktív prézenta sa tvorí pridaním koncoviek -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent ku základu od 3. os. množného čísla prítomného času: que je parle, que je finisse

Používame ho vo vedľajšej vete,

 

a/ ak sloveso hlavne vety vyjadruje: vôľu, prianie, rozkaz, zákaz, potrebu, nutnosť

(vouloir, aimer bien, souhaiter, désirer,prier, demander, interdire, il faut, il vaut mieux, il

est important, il est nécessaire, il est indispensable):

Ex.

Je voudrais qu`il vienne. (Chcel by som, aby prišiel.)

Il faut que tu partes. (Musíš odísť.)

 

b/ ak sloveso hlavnej vety vyjadruje: pochybnosť, neistotu, možnosť, malú pravdepodob-

nosť alebo nepravdepodobnosť (douter, il se peut, il n´est pas certain, il est peu

probable, il est improbable, il n´est pas probable, il est possible, il est impossible) a po

slovese croire v zápore alebo otázke:

Ex.

Ils est possible qu´il vienne. (Je možné, že príde. )

Je ne crois pas qu´il vienne. ( Nemyslím, že príde.)
Crois-tu qu´il vienne? ( Myslíš, že príde?)

 

c/ ak sloveso hlavnej vety vyjadruje nejaký cit : radosť, smútok, ľútosť, hnev,

prekvapenie, strach: ( être content, être heuruex, se réjouir, être triste, être malheureux,

être mécontent, être désolé, regretter, c´est dommage, être fâché, avoir peur).

Ex.

Nous sommes contents que tu ne sois pas malade. (Sme radi, že nie si chorý.)

J´ai peur qu´il fasse mauvais dimanche.(Obávam sa, že v nedeľu bude škaredo.)

Dommage que tu ne puisses pas venir. (Škoda, že nemôžeš prísť.)

 

d/ po spojkách avant que, pour que, afin que, bien que, sans que:

Ex.

C`est mon amie bien qu`elle ait beaucoup de défauts. (Je to moja priateľka, i keď má veľa chýb.)

 

Pozn.

Rozdiel v použití oznamovacieho spôsobu a konjunktívu spočíva v postoji hovoriaceho:

 

Ex.

Je cherche une maison qui a un grand jardin (avec un grand jardin). (Hľadám dom s veľkou záhradou- viem, že ten existuje)

Je cherche une maison qui ait un grand jardin. (Hľadám dom s veľkou záhradou. - neviem či existuje).

 

!!! Po slovese espérer je vždy oznamovací spôsob: J`espère qu`il fera beau. (Dúfam, že bude pekne.)

!!!. Na rozdiel od slovenčiny pred spojkou QUE sa nepíše čiarka!!!

 

B/ Minulý subjunktív- passé du subjonctif –sa tvorí z prítomného subjunktívu pomocných

slovies avoir /être + participe passé: que j`aie parlé, que je sois parti.

- Používa sa na vyjadrenie minulého deja už ukončeného:

Ex.

Je suis content que tu aies trouvé un emploi. (Som spokojný, že si si našiel zamestnanie.)

 

Pozn.

Vedľajšia veta so subjunktívom môže byť nahradená infinitívnou väzbou, ak:

 

- podmet hlavnej a vedľajšej vety je rovnaký:

Je suis content de bien passer le baccalauréat (Ja) som rád, že (ja) som dobre zmaturoval.

- alebo podmet vedľajšej vety je predmetom hlavnej vety:

Il m´a demandé de venir le voir. (Požiadal ma, aby (ja) som ho navštívil.)