Príčastia - Le participe

Le participe présent – príčastie prítomné

Je to nemenný tvar, utvorený od základu 1. os. plurálu, pridaním koncovky –ant:

- vyjadruje dej súčasný s iným dejom, do slovenčiny ho prekladáme vedľajšou vetou,

alebo príčastím prítomným s príponou – úci, alebo –iaci...

- pýtame sa: Aký? Akého? ( parlant – hovoriaci, hovoriaceho, finissant - končiaci),

Ex.

Je le vois/ Je ľ ai vu à midi portant une valise noire. (Vidím ho/ Videl som ho na poludnie nesúceho čierny kufor. (ako nesie/niesol...)

 

!!! Nepravidelne sú utvorené tvary: savoir – sachant, avoir – ayant, être – étant!!!

 

Le gérondif – prechodník má tvar príčastia prítomného a predchádza mu predložka en:

- vyjadruje tiež dej súčasný s iným dejom, do slovenčiny ho prekladáme prechodníkom utvoreným príponou – úc, - iac (Ako? en parlant ( hovoriac), en finissant (končiac)

Ex.

On ne parle pas en mangeant. (Jediac/ Pri jedení sa nerozpráva.)

J´aime faire le ménage en écoutant la musique. ( Rád upratujem počúvajúc hudbu, a počúvam, pri počúvaní..)

 

Le participe passé – príčastie minulé používame pri tvorbe všetkých zložených slovesných časov s pomocným slovesom avoir alebo être.

Tvorí sa príponou : pri pravidelných na -er: parlé;

-i : pri slovesách na -ir: fini;

-u : pri nepravidelných: lu/lire, vu/voir, répondu/ répondre

Najčastejšie minulé príčastia nepravidelných slovies:

 

Etre -

été

voir-

vu

venir-

venu

Avoir -

eu

croire-

cru

tenir-

tenu

Savoir -

su

recevoir-

reçu

faire-

fait

Pouvoir-

pu

décevoir-

déçu

dire-

dit

Devoir -

plaire-

plu

écrire-

écrit

Lire-

lu

vivre-

vécu

mettre-

mis

Vouloir-

voulu

naître-

prendre-

pris

 

L`accord du participe passé – zhoda príčastia minulého

 

A/ Príčastie minulé sa zhoduje s podmetom v rode a čísle v zložených časoch, ak sa sloveso časuje s pomocným slovesom être :

- pohybové slovesá:

ils sont allés, elles sont revenues,

Elles sont déja parties. (Ony už odišli.)

 

- pri zvratných slovesách:

Marie s`est coupée. (Mária sa porezala.)

Ils se sont réveillés ( Oni sa zobudili.)

( tu zvratné zámeno je priamym predmetom – koho? čo?).

 

!!!! ale: Marie s`est coupé le doigt. (Mária si porezala prst. - couper à qui? komu? čomu?)

Ak sa zvratné sloveso viaže s vyjadreným priamym predmetom, k zhode príčastia nedochádza!!!

 

B/ v trpnom rode ( Voix passive) sloveso être + participe passé

 

Ex.

La maison est/ sera / a été/ serait louée pour les vacances. (Dom je, bude, bol, bol by na prázdniny prenajatý.)

 

C/ Pri slovesách časovaných v zložených tvaroch s avoir nastáva zhoda príčastia minulého s predchádzajúcim priamym predmetom .

Takýto prípad môže nastať :

 

a/ pri zdôraznení priameho predmetu na začiatku vety:

Ex.

Les bananes que j `ai achetées. (Banány, ktoré som kúpil.)

ale: J`acheté des bananas. (Kúpil som banány.)

 

b/ ak priamy predmet je nahradený zámenným predmetom, ktoré vo vete stojí pred časovaným slovesom

Ex.

Tu les as mangées? (Zjedol si ich? /les= les bananes)

 

c/ po opytovacích zámenách Quel, quelle, quels, quelles, combien de.... ?

Ex.

Combien de bananes as-tu mangées? (Koľko banánov si zjedol?)

Quelles villes as-tu visitées? ( Aké mestá si navštívil?)

 

d/ po zdôraznovaní pomocou c´est .....que, ce sont......que, c´est ......dont.

Ex.

C´est la fille que j´ai invitée au cinéma (Toto dievča som pozval do kina)

Ce sont les livres que j´ai achetés. (Tieto knihy som kúpil.)

Ce sont mes amis dont je t´ai parlés.( To sú priatelia, o ktorých som hovoril)