Nepriama reč - Le discours indirect

Je správou o výpovedi iného hovoriaceho, je reprodukciou výpovede iného. Pri transformácii priamej reči na nepriamu, nastáva zmena, ktorá sa týka: slovesnej osoby, slovesných tvarov, prísloviek času a otázky.

 

A/ Pri používaní slovesných tvarov platí pravidlo o časovej súslednosti.

 

Ex.

Paul a dit: „J´habite à Paris.”

Paul a dit qu`il habitait à Paris.

(Pavol povedal: “Bývam v Paríži.“

Pavol povedal, že býva v Paríži.)

 

 

 

Il a dit: „J`ai habité à Paris.

Il a dit qu`il avait habité à Paris.

(Povedal: „ Býval som v Paríži.“

Povedal, že býval v Paríži.)

 

 

 

Il a dit: „ J`habiterai à Paris.“

Il a dit qu` il habiterait à Paris.

(Povedal: „Budem bývať v Paríži.“

Povedal, že bude bývať v Paríži.)

 

 

B/ Pri otázke platí:

„Est-ce que tu es d`accord?“ (Súhlasíš?)

→ Il demande si tu es d`accord. (Pýta sa, či súhlasíš.)

„Qu`est ce que tu fais?“ (Čo robíš?)

→ Il demande ce que tu fais. (Pýta sa, čo robíš.)

„Qu`est-ce qui se passe?“ (Čo sa deje?)

→Il demande ce qui se passe. (Pýta sa, čo sa deje.)

 

Zhrnutie:

 

Priama reč:

 

Nepriama reč:

Est-ce que ....?

 

Il demande

si...

pýta sa, či...

Qui................?

 

 

ce qui....

pýta sa, kto...

Qu´est-ce que....?

 

 

ce que...

pýta sa, čo...

Quand...?

 

 

quand...

pýta sa, kedy...

Comment....?

 

 

comment...

pýta sa, ako...

Où.......?

 

 

où....

pýta sa, kde...

Pourquoi.....?

 

 

pourquoi...

pýta sa, prečo...

 

 

C/ Pri rozkaze sa použije infinitívna väzba:

„Ferme la porte!“ (Zavri dvere!)

→ Il lui dit de fermer la porte. (Povedal mu, aby zavrel dvere!)

→ Il lui demander de fermer la porte. (Žiada ho, aby zavrel dvere.)

 

Zhrnutie:

dire de faire qqch → hovoriť/ povedať, aby...

demander de faire qqch → žiadať, aby...