Polopomocné slovesá

modálne: devoir, pouvoir, vouloir, savoir, valoir, avoir à + infinitív – vyjadrujú možnosť, povinnosť, schopnosť konať dej vyjadrený plnovýznamovým slovesom:

Ex. Nous pouvons venir ce soir. (Môžeme prísť dnes večer.)

Il doit travailler. (Musí pracovať.)

 

Majú nepravidelné časovanie:

devoir: je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent

pouvoir: je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent

vouloir: je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent

savoir: je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent

valoir: il vaut

falloir: il faut

 

 

fázové: slovesá vyjadrujú fázy deja: venir de, être en train de, être sur le point de, devoir, aller + infinitív významového slovesa:

Ex. Je viens de finir. (Práve som skončil.- blízky minulý čas),

Il est en train de lire. (Práve číta. - bezprostredný prítomný čas),

Je vais le faire demain. (Zajtra to urobím. - blízky budúci čas);

- patrí sem aj sloveso cesser (prestať) Il a cessé de pleuvoir (Prestalo pršať)

 

 

faktitívne: slovesá: faire + infinitív (dať niečo urobiť)- s významom spôsobiť, aby sa niečo stalo- ex. faire savoir qqc à qqn ( dať vedieť niekomu niečo, oznámiť),

faire lire qqc à qqn (dať niekomu niečo prečítať), .

Významovo podobný je aj výraz: laisser + infinitív (dať niečo urobiť):

laisser entrer (pustiť dovnútra)