Ženský rod prídavných mien

Ženský rod utvoríme pridaním koncového nemého –e k tvaru mužského rodu:

grand – grande, gris-grise, fort-forte.

 

 

- Ak už mužský rod je zakončený na nemé –e, ženský rod je rovnaký: malade –

malade, rouge-rouge, jaune-jaune, jeune-jeune, large-large....

- Ak už mužský rod je zakončený na samohlásku inú ako nemé –e, v ženskom rode

pridáme koncové –e, ale výslovnosť ostáva rovnaká ako v mužskom rode: joli –

jolie, gai – gaie, vrai – vraie, bleu – bleue..., alebo zakončené na –r: noir-noire

- Ak už mužský rod je zakončený na spoluhlásku, v ženskom rode pridáme koncové –e, a  „ožíva“   výslovnosť poslednej spoluhlásky: petit – petite [ pəti - pətit ].

 

 

Napriek týmto základným pravidlám dochádza k viacerým pravopisným zmenám pri transformácii mužského rodu na ženský rod: napr .

 

- zdvojenie koncovej spoluhlásky : bon – bonne, gentil - gentille , actuel – actuelle....

- „otvorenie“ poslednej vyslovenej slabiky pomocou accent grave: léger – légère, cher – chère,

dernier  – dernière, complet – complète...

 

 

- zmena koncového

–f na –ve: actif-active, vif-vive, sportif-sportive, neuf-neuve...

- c na – che: blanc-blanche, sec-sèche, frais-fraîche

–c na que, alebo -g na -gue: public – publique, long-longue.... ALE: grec-grecque

 

 

- zmena koncového - eur na –euse: heureux-heureuse, menteur-menteuse...

- x na –se: jaloux-jalouse ALE: faux-fausse, roux-rousse, doux- douce

-s na -sse: gros-grosse, bas-basse, épais-épaisse, las-lasse

-teur na -trice: directeur-directrice , protecteur-protectrice