Množné číslo prídavných mien

 

  • Množné čílo prídavných mien tvoríme pridaním koncového –S , ktoré sa nevyslovuje: petit-petits, blanc –blancs, rouge-rouges...
  • Pri podstatných menách zakončených na –au, -eau pridávame koncové –x: beau-beaux
  • Prídavné mená zakončené v jednotnom čísle na –s, -x sa v množnom čísle nemenia: gris-gris, vieux-vieux, faux-faux...
  • Prídavné mená v mužskom rode zakončené v jednotnom čísle na –al, - ial v množnom čísle túto koncovku nahradia – aux: national-nationaux, amical-amicaux, spécial-spéciaux....
  • !!! Výnimky: fatal(s), banal(s), natal(s), final(s), naval(s)
  • !!! dvojtvary : glacials/ glaciaux, idéals/ idéaux
  • !!! Podstatné mená používané ako prídavné mená, označujúce farby nemenné v rode i čísle: des tricots/robes orange (oranžové), des cheveux marron (gaštanové), lilas – orgovánovo fialové,
  • všetky prídavné mená ženského rodu majú koncovku –s.
  • !!! Ak je prídavné meno PRED podstatným menom, miesto neurčitého člena v množnom čísle je len predložka de: de belles oranges.