Osobné zámená - Pronoms personnels

 

Nesamostatné : vždy so slovesom (okrem rozk.spôsobu)

Samostatné: aj po predložkách

Nepriamy predmet:

 

Priamy predmet:

 

 

genitív

datív

akuzatív

je

moi

de moi

me

me

tu

toi

de toi

te

te

il

lui

de lui

lui

le

elle

elle

d'elle

lui

la

nous

nous

de nous

nous

nous

vous

vous

de vous

vous

vous

ils

eux

d'eux

leur

les

elles

elles

d'elles

leur

les

 

 

· Samostatné tvary používame samostatne: Qui a écrit cette lettre? Moi.

ale aj po predložkách: avec moi, pour toi, sans lui, devant elle, chez nous, après vous, ....

· Používame ich na zdôraznenie podmetu: Nous, nous sommes contents.

· Po výrazoch comme, même, seul, que + moi,

· ale aj moi aussi, moi non plus

· po výrazoch c´est moi, toi, lui, elle , nous, vous, ce sont eux, ce sont elles

· Nesamostatné tvary - Vo vete stoja tesne PRED časovaným slovesom

( v prítomnom čase, v imparfait, vo futur simple, conditionnel , subjonctif

Napr. Je te chcerche. Je le cherchais. Je la chercherai. Je les chercherais, mais...

 

· V zložených časoch (passé composé) stojí pred pomocným slovesom: Je t´ai cherché (e)

· V opisných – infinitívnych tvaroch stojí PRED NEURČITKOM: Je voudrais t´inviter chez moi

· zápornom rozkazovacom spôsobe stojí PRED slovesom: Ne me cherchez pas.

· !!! kladnom rozkazovacom spôsobe stoja ZA slovesom a sú pripojené spojovníkom, pričom ME sa mení na MOI, TE na TOI, ostatné sa nemenia : Dis-moi, écrivez-leur, attendez- nous...

· Nesamostatné zámená v datíve a akuzatíve majú rovnaké tvary pre 1. a 2. osobu jednotného a množného čísla : me, te, nous, vous, odlišujú sa len v 3. osobe sg. a pl.

 

Datív – Komu? Čomu? Lui, leur Vo vete zastupuje tvar uvedený predložkou à.

 

Napr. D.

Je téléphone à Michel. Je lui téléphone

Je téléphone à Suzanne. Je lui téléphone.

Je téléphone à Michel et à Suzanne. Je leur téléphone.

 

 

Akuzatív – Koho? Čo? Le, la, les Vo vete zastupuje bezpredložkový predmet.

Ak. Nous attendons Michel. Nous ľ attendons.

Nous attendons Suzanne. Nous ľ attendons.

Nous attendons Michel et Suzanne. Nous les attendons.

 

 

Postavenie 2 zámenných predmetov vo vete

 

Ak sa vo vete vyskytujú 2 zámenné predmety, ich poradie v oznamovacej vete a v zápornej rozkazovacej je nasledovné:

 

Je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il

 

me, m'

le

 

 

 

 

 

 

Elle

ne

te, t'

la

lui

y

e

sloveso (v passé composé pomocné sloveso)

pas

príčastie minulé v passé comp

On

n'

nous

l'

leur

 

 

 

 

 

Nous

 

vous

les

 

 

 

 

 

 

Vous

 

se, s'

 

 

 

 

 

 

 

Eux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napr.

Il ne nous les présente pas. On nám ich nepredstaví.

Je vous en ai écrit. Písal som vám o tom

Nous n´y sommes pas allés. Nešli sme tam.

Tu (ne) les leur montres (pas). Ty im ich (ne) ukážeš.

 

 

· Poradie slov v kladnej rozkazovacej vete je nasledovné:

 

Sloveso

le

moi, m'

y

en

 

la

toi

 

 

 

l'

lui

 

 

 

les

leur

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vou

 

 

 

 

 

Napr.

Envoie-la-moi! Pošli mi ju!

Réveille-toi! Zobuď sa!

Allez-y! Choďte tam! (Poďme!)

Apporte-nous-en! Prines nám z nich!