Zvratné zámeno - Pronom réfléchi

Má tvary se + sloveso alebo samostatné zámeno soi Napr. Personne ne peut vivre pour soi Zvratné zámeno se sa používa pri zvratných slovesách. Na rozdiel od slovenčiny, kde zvratné zámeno je nemenné = sa, vo francúzštine zámeno stojí pred slovesom a „ohýba“ sa podľa rodu a čísla osobného zámena.

 

- Pri časovaní v oznamovacej vete vždy sú dvojice zámen: je me, tu te, il se , elle se, nous

nous, vous vous, ils se, elles se.

Ak sloveso začína samohláskou alebo nemé h zámeno sa eliduje:

 

Je me lave, promène, réveille

je m´ amuse, habille

Tu te laves, promènes, réveilles

tu t´ amuses, habilles

Il se lave, promène, réveille

il s´ amuse, habille

Elle se lave, promène, réveille

elle s´ amuse, habille

Nous nous lavons, promenons, réveillons

nous nous amusons, habillons

Vous vous lavez, promenez , réveillez

vous vous amusez, habillez

Ils se lavent, promènent, réveillent

ils s´ amusent, habillent

Elles se lavent, promènent, réveillent

elles s´ amusent, habillent

 

 

- V zápore sú vždy spojenia

 

Je ne me + sloveso + pas

Tu ne te

Il ne se

Elle ne se

Nous ne nous

Vous ne vous

Ils ne se

Elles ne se

 

 

- V kladnom rozkazovacom spôsobe zámená stoja ZA slovesom a sú pripojené spojovníkom, pričom zámeno te sa mení na toi: Lave-toi, lavons-nous, lavez-vous, Amuse-toi bien! Habille-toi vite!