Ukazovacie zámená - Pronoms démonstratifs

 

Nesamostatné tvary ( Adjectifs démonstratifs)

Ce monsieur

Cet enfant, cet hôtel (pred samohláskou alebo nemým h)

Cette femme, école, histoire

Ces messieurs, ces enfants, ces hôtels, ces femmes ,ces écoles, ces histoires

 

 

- Stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle

- Zastupujú člen

- Zámeno sa opakuje pred každým podstatným menom

- Význam môže byť zosilnený príklonkami –ci (poukazujú na blízky predmet) alebo – là ( poukazujú na vzdialený predmet)

 

Napr. Cet hôtel-ci et cette école-là sont aussi grands.

 

 

Samostatné tvary ( Pronoms démonstratifs)

 

Nahrádzajú vo vete nesamostatné ukazovacie zámeno + podstatné meno, aby sme sa vyhli opakovaniu tých istých slov. Rešpektujú rod a číslo nahradeného tvaru.

 

 

Celui

celui-ci

celui-là

Celle

celle-ci

celle- là

Ceux

ceux-ci

ceux- là

Celles

celles-ci

celles- là

 

 

Použitie:

- Vo vete zastupujú nesamostatné ukazovacie zámeno+ podstatné meno, preto rod a číslo sa zhoduje so zastupovaným podstatným menom .

- Môžu sa spájať s inými slovnými druhmi (predložky, slovesá v infinitíve, privlatňovacie zámená)

- Používajú sa tiež s príklonlami –ci a -là

- Majú aj stredný rod :

c´est (ako podmet), ceci, celà, ça

Ce qui, ce que ( spojené zámená)

Parce que, de ce que