Množné číslo podstatných mien - le pluriel

Tvoríme ho pridaním koncového –s, ktoré sa však nevyslovuje. Keďže výslovnosť slov v jednotnom a množnom čísle je rovnaká, číslo podstatného mena rozlišujeme podľa člena podstatného mena - le livre – les livres

Ženský rod - féminin

Ženského rodu (féminin) sú spravidla: - názvy vedných odborov : la biologie, la chimie, la physique, la philosophie, - názvy väčšiny európskych krajín a svetadielov: la France, la Slovaquie, la Pologne,

Mužský rod - masculin

Mužského rodu (masculin) sú spravidla: - názvy farieb : le rouge, le bleu, le noir, - názvy jazykov: le slovaque, le français, ľ allemand, le russe

Pád podstatných mien

Vo francúzštine neexistuje skloňovanie v pravom slova zmysle, jednotlivé slovenské pády vyjadrujeme predložkovými spojeniami: s,so = avec, pre = pour, bez = sans, na = sur, pod = sous .... Predsa však vo francúzštine používame 4 pády: nominatív, genitív, datív a akuzatív.