Stupňovanie prídavných mien

Na rozdiel od slovenčiny, kde sa prídavné mená stupňujú príponami -ší/-ejší a predponou naj-, vo francúzštine sa prídavné mená stupňujú pomocou prísloviek: plus + príd. meno + que (viac ako )...

Množné číslo prídavných mien

Množné čílo prídavných mien tvoríme pridaním koncového –S , ktoré sa nevyslovuje: petit-petits, blanc –blancs, rouge-rouges... Pri podstatných menách zakončených na –au, -eau pridávame koncové –x: beau-beaux. Prídavné mená zakončené v jednotnom čísle na –s, -x sa v množnom čísle nemenia: gris-gris, vieux-vieux, faux-faux...

Nepravidelné tvary niektorých prídavných mien

Niektoré prídavné mená , ktoré stoja PRED podstatným menom, majú v mužskom rode 2 tvary, podľa toho, či nasledujúce podstatné meno začína spoluhláskou alebo samohláskou resp. nemým –h:

Ženský rod prídavných mien

Ženský rod utvoríme pridaním koncového nemého –e k tvaru mužského rodu: grand – grande, gris-grise, fort-forte. - Ak už mužský rod je zakončený na nemé –e, ženský rod je rovnaký: malade –