Články

Le gâteau au chocolat

Après ce semestre totalement fou pendant lequel je n'aviez pas assez de temps à réaliser tout ce que je voulait, je me suis finalement assis devant mes vieux cahiers de français pour trouver la recette pour le Gâteau au chocolat.

La phrase interrogative – Opytovacia veta

Ak chceme položiť vo francúzštine otázku, máme k dispozícii viacero možností. Otázku vytvoríme: Použitím Est-ce que na začiatku vety. Est-ce que je peux vous aider? ↑ Est-ce que tu as faim? ↑

Spojky - Conjonctions

Spojky spájajú: - Slová: les livres et les dictionnaires (knihy a slovníky) - Vety: Il fait chaud dedans, mais dehors il fait froid. (Vnútri je teplo, ale vonku je zima.)

Príslovky - Adverbes

Rozlišujeme príslovky: Prvotné, pôvodné: - Miesta: ici(tu), ailleurs(inde), partout(všade), nulle part(nikde) a iné...

Pomocné slovesá

avoir- sa uplatňujú pri tvorení zložených slovesných tvarov: passé composé: j´ai fini nous avons fini

Polopomocné slovesá

modálne: devoir, pouvoir, vouloir, savoir, valoir, avoir à + infinitív – vyjadrujú možnosť, povinnosť, schopnosť konať dej vyjadrený plnovýznamovým slovesom: Ex. Nous pouvons venir ce soir. (Môžeme prísť dnes večer.)

Plnovýznamové slovesá

Činnostné slovesá -vyjadrujú dej. Delia sa na: a/ Predmetové slovesá: majú pri sebe priamy predmet (bez predložky): regarder le film,