Články

Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz, zákaz, výzvu, prianie, radu: Ex. Allez tout droit. (Choďte rovno.) Levez-vous! (Vstaňte!)

Oznamovací spôsob - Pritomné časy

Prítomné časy a/ Le présent- prítomný čas vyjadruje dej , ktorý práve prebieha: Ex. Je vais à l`école. (Idem do školy.)

Oznamovací spôsob - Minulé časy

Minulé časy a/ Le passé composé – zložené perfektum- vyjadruje: - jednorázový dej v minulosti ukončený: Ex. J`ai écris mon devoir hier soir. (Včera večer som si napísal úlohu.)

Oznamovací spôsob - Budúce časy

Budúce časy a/ Le futur simple- jednoduchý budúci čas vyjadruje budúci dej vzhľadom k prítomnosti: Pri pravidelných slovesách sa k infinitívu- pridajú koncovky -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont:

Zlomky - Fractions

pol, polovica - demi, jeden a pol - un et demi, tretina - tiers, dve tretiny - deux tiers

Radové číslovky - Adjectifs neméraux ordinaux

prvý - prem/ier/-ière, druhý - deuxième, seco/nde/-onde, tretí - troisième, štvrtý - quatrième

Číslovky - Nombres

Vo vete môžu sa spájať s podstatným menom, vtedy stoja pred podstatným menom a nahrádzajú člen. Ak podstatné meno začína samohláskou alebo nemým – h, koncová spoluhláska číslovky sa viaže sa nasledujúcou samohláskou. Okrem číslovky un/ une, po všetkých ostatných číslovkách sú podstatné mená v množnom čísle!!!

Zámenné predmety EN a Y

EN - nahrádza spojenie predložky de + podst. Mena ( aj tvary de lui, d´elle, d´eux,d´elles, de cela) ( aj príslovky de là, de là-bas, d´ici)