Člen sa nepoužíva

- v ustálených spojeniach - avoir peur, avoir faim, avoir soif, avoir raison, avec plaisir, faire attention, par exemple,

Delivý člen - ľarticle partitif - Du, De la, De l’, Des

Používa sa predovšetkým s nepočítateľnými podstatnými menami.

Určitý člen - ľ article défini - LE , LA, L´, LES

- uvádza veci a osoby známe, už spomínané, bližšie určené (napr. prívlastkom)

Neurčitý člen - ľ article indéfini – UN, UNE, DES

- používame ho pri označovaní vecí neznámych, novovymenovaných, bližšie neurčených, keď o nich hovoríme prvýkrát. Do slovenčiny ho preložíme ako JEDEN alebo NEJAKÝ