Podmieňovací spôsob - Conditionnel

a/ Prítomný – conditionnel présent: Tvorí sa pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient k infinitívu pravidelných slovies:

Rozkazovací spôsob

Rozkazovací spôsob vyjadruje rozkaz, zákaz, výzvu, prianie, radu: Ex. Allez tout droit. (Choďte rovno.) Levez-vous! (Vstaňte!)

Oznamovací spôsob - Pritomné časy

Prítomné časy a/ Le présent- prítomný čas vyjadruje dej , ktorý práve prebieha: Ex. Je vais à l`école. (Idem do školy.)

Oznamovací spôsob - Minulé časy

Minulé časy a/ Le passé composé – zložené perfektum- vyjadruje: - jednorázový dej v minulosti ukončený: Ex. J`ai écris mon devoir hier soir. (Včera večer som si napísal úlohu.)

Oznamovací spôsob - Budúce časy

Budúce časy a/ Le futur simple- jednoduchý budúci čas vyjadruje budúci dej vzhľadom k prítomnosti: Pri pravidelných slovesách sa k infinitívu- pridajú koncovky -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont: