Zámenné predmety EN a Y

EN - nahrádza spojenie predložky de + podst. Mena ( aj tvary de lui, d´elle, d´eux,d´elles, de cela) ( aj príslovky de là, de là-bas, d´ici)

Neurčité zámená

Tiež ich rozdeľujeme na samostatné a nesamostatné. Nesamostatné tvary stoja pred podstatným menom a zhodujú sa s ním v rode a čísle. Niektoré zámená môžu byť vo vete ako nesamostatné zámená (adjectif indéfini) alebo samostatné ( pronom indéfini).

Vzťažné zámená - Pronoms relatifs

Jednoduché tvary: qui, de qui / dont, à qui, que. - Ako zámeno zastupuje podstatné meno, - Ako spojka pripája vedľajšiu vetu

Opytovacie zámená - Pronoms interrogatifs

Nesamostatné tvary Quel livre tu lis maintenant? Quelle maison vous avez achetée? Quels films tu aimes regarder? Quelles chansons françaises tu connais?

Ukazovacie zámená - Pronoms démonstratifs

Nesamostatné tvary ( Adjectifs démonstratifs) Ce monsieur Cet enfant, cet hôtel (pred samohláskou alebo nemým h) Cette femme, école, histoire Ces messieurs, ces enfants, ces hôtels, ces femmes ,ces écoles, ces histoires

Zvratné zámeno - Pronom réfléchi

Má tvary se + sloveso alebo samostatné zámeno soi Napr. Personne ne peut vivre pour soi Zvratné zámeno se sa používa pri zvratných slovesách. Na rozdiel od slovenčiny, kde zvratné zámeno je nemenné = sa, vo francúzštine zámeno stojí pred slovesom a „ohýba“ sa podľa rodu a čísla osobného zámena.

Privlastňovacie zámená - Pronoms possesssifs

Nesamostatné tvary (adjectifs possessifs)

Osobné zámená - Pronoms personnels

· Samostatné tvary používame samostatne: Qui a écrit cette lettre? Moi. ale aj po predložkách: avec moi, pour toi, sans lui, devant elle, chez nous, après vous, ....